Nastavenie cieľov a plánov

Stanovenie cieľov je prvým krokom v efektívnej správe hospodárskych lesov. Je potrebné formulovať jasné ciele. Ciele sú benefity získané z obhospodarovania lesa. Ciele by mali byť jasné, priame a dosiahnuteľné. Jedným z cieľov môže byť napríklad správa časti lesa na palivové drevo a stavebné drevo. Ďalším cieľom by mohlo byť obhospodarovanie pôdy v blízkosti domov pre zdravotné a ekologické príinosy či estetiku krajiny. Ciele musia byť zlučiteľné s možnosťami využívania pôdy, aby nedochádzalo k jej degradácií a erózií. 

Zoznámenie sa so svojím lesom

Les je viac ako skupina stromov. Je dôležité pochopiť ekosystém lesa a jeho dynamiku vývoja v čase. Dôležité je taktiež sledovať lokálne prejavy zmeny klímy a zmenu krajiny spôsobenú napríklad stavebnou činnosťou, okolitými výrubmi alebo reguláciou vodných tokov. Dôležité je oboznámiť sa so skladbou stromov a ekosystémom skôr, ako sa začne v teréne pracovať. Prejdite sa po lese a zvážte dôležité výhody, ktoré konkrétne váš les poskytuje. Môžete prísť naj jedinečný benefit súvisiaci s lokálnymi prírodnými alebo spoločenskými podmienkami.

Napíšte výhody a zoraďte ich podľa dôležitosti. Počas chôdze:

 • Identifikujte hranice pozemku a označte vzhľadom na estetiku krajiny
 • Identifikujte prístupy a vecné bremená.
 • Pozrite sa na historické a súčasné využitie pozemku, pôdy a lesa
 • Identifikujte stromy a iné rastlinné druhy, ktoré v lese žijú vyplnením inventára zdrojov
 • Pozrite sa na charakteristiku pozemku a jeho prvky a premýšľajte, ako to môže ovplyvniť použiteľnosť pozemku. 
 • Posúďte vplyvy slnečného žiarenia počas roku, vodných tokov a stavu pôdy a vody v krajine
 • Zohľadnite vývoj počasia z posledných rokov a predpokladaný vývoj pre váš región do budúcnosti

Mapa lesa

Pre efektívny manažment lesa je dôležité poznať zoznam zdrojov a ekonomických a spoločenských benefitov na celom území. Jedným z najlepších spôsobov, ako to dosiahnuť, je pohľad z hora a pozorovanie vývoja lesa a pozemku v minulosti. 

Možné spôsoby pohľadu zhora:

 1. Video z dronu
 2. Satelitné snímky napr. https://www.google.sk/maps
 3. Historické a aktuálne ortofotomapy (letecké snímky) – https://mapy.tuzvo.sk/HOFM/
 4.  Mapa katastra, terénu, geodetických základov – https://zbgis.skgeodesy.sk/

Na mape uvidíte pohľad v súvislostiach s okolitou krajinou najmä lesmi, vodnými tokmi, poľnohospodárskou pôdou a zastavaným územím. Je dôležité zohľadniť stav okolitých pozemkov a aktivity vykonávané v krajine. Na mapách je možné identifikovať rôzne úrovne vegetatívnej pokrývky, čistinky, vodné plochy, využitie priľahlej pôdy, obrábanú pôdu, vetrolamy, ovocné sady a podobne. Pohľad zhora umožňuje vidieť širšie súvislosti, ktoré vplývajú na najvhodnejšie využitie vášho lesa a pozemku.

Mapa zdrojov by mala zahŕňať podrobnosti, ako sú podrobnosti o stromoch, cesty, chodníky, čistiny, husté drevené plochy, drevené plochy vysokej hodnoty, vodné útvary, miesta pre zadržiavanie daźďovej vody, časti pre voľne žijúce zvieratá, budovy či miesta určené pre rekreáciu. 

Sadenie

Zvážte výsadbu a miesta prirodzené šírenie stromov a kríkov na otvorených plochách alebo prázdnych poliach. Medzi ciele výsadby môže patriť produkcia dreva, biotop pre užitočné živočíchy, nárazníkové pásy pozdĺž brehov, vetrolamy, protierózne opatrenia, ochladenie krajiny, tlmenie hluku či skrášlenie krajiny. Úspešná výsadba stromov vyžaduje plánovanie, prípravu výsadbového miesta, výber semien či sadenice a následné sadenie a údržbu. Trochu času stráveného plánovaním výsadby, môže znamenať rozdiel medzi úspešnou a neúspešnou výsadbou.

Plán manažmentu

Drevo, palivové drevo, prítomnosť divokej zvery, estetiku krajiny, rekreáciu, čistú vodu či alternatívne výrobky z dreva a lesa možno spravovať v rovnakom čase. Prezrite si mapu inventára a vyhľadajte oblasti kde sa môže pestovať drevo s vysokou hodnotou. Požiadajte o pomoc lesníka alebo iného manažéra prírodných zdrojov. Podrobný zoznam sa môže urobiť,aby sa určil dostupný druh a hustota porastu. Palivové drevo sa vyrába zo stromov nižšej kvality, ktoré sú zle formované, choré, pokrivené, alebo veľmi nízkej hodnoty reziva. Tieto stromy sú identifikované v inventarizácií a podľa definovaných cieľov využitia lesa sa môžu odstrániť pri plánovaných výruboch. 

Estetika a príroda

Dôležitým cieľom mnohých majiteľov malých lesov je užívať si ho pre jeho krásu, rekreačné aktivity, a voľne žijúce živočíchy. Pozrite sa na časti lesa na mape, kde boli zaznamenané rekreačné oblasti a voľne žijúce zvieratá. Zvážte plochy pre prirodzené širenia a výsadbu rozmanitého výberu stromov, kríkov a kvetov v týchto oblastiach. Vytvoria krásne farby na jeseň a poskytujú rôzne druhy potravín pre zvieratá počas celého roka. Dôležité je najmä vytvorenie zelených hraníc a bariér pre určité druhy voľne žijúcich živočíchov a zadržiavanie vody v krajine. Vhodné je ponechávať ˇaj niektoré padlé a mŕtve stromy ako domovy pre voľne žijúce živočíchy, ako mieste, ktore udržujú vodu a vlhkosť  a ako prirodzené organické hnojivo pre mladšie stromy. .

Alternatívne lesné výrobky

Manažovanie lesa pre výrobu alternatívnych lesných produktov sa môže potenciálne rozvinúť v malú firmu a generovať príjem. Výrobky z “alternatívneho lesa”  si vyžadujú čas zanietenie a skúšanie rôznych možností vzhľadom na lokálne podmienky a potreby. .Zvážte, ktoré výrobky by vás mohli zaujímať, alebo byť vyrobené z vášho lesa. Napríklad, na mape môžete objaviť oblasť s hustým pokrytím liesky, ktoré by mohli poskytovať dostatok orechov na balenie a predaj. Alebo z ihličia stromov či plodov stromov a kríkov je možné vyrobiť rastlinný olej, ktorý viete predať.  Možno vám rastú na pozemkoch okrasné rastliny pozdĺž okrajov, ktoré viete predať lokálnemu kvetinárstvu. Alebo máte na pozemku množstvo prirodzene rastúcich ovocných stromov a ich plody zatiaľ nevyužívate. Ďalšie bežné alternatívne produkty by zahŕňali orechy z vlašských orechov, žalude a iné osivo pre škôlky na priamy výsev, liečivé rastliny, huby, maliny a čierne bobule a ďalšie. Ako majiteľ lesa, ak strávite dostatočný čas priamo v lese, sa určite zoznámte s vašou krajinou a nájdete dostupné možnosti pre udržateľnú správu lesného porastu s ekoonomickými aj spoločenskými prínosmi.  Pozrite sa na súčasné záujmy a trendy na trhu vo vašej oblasti, ktoré vám pomôžu určiť najlepšie možnosti správy lesa. Buďte múdry vlastníkom či manažérom. Skúmajte svoje možnosti a zvážte konzultáciu s profesionálmi z rôznych oblastí. Sledujte inšpirácie a príklady dobrej praxe z okolia aj zo sveta. Inšpirujte sa historickými skúsenosťami a aktuálnym stavom krajiny. Zohľadnite prichádzajúce klimatické zmeny aj prichádzajúce spoločenské a hospodárske potreby. 

Tagy

Adaptácia miest a obci
Hospodárstvo a ekonomika
Lesy
Návody
Poľnohospodárstvo a potraviny
Starostlivosť o zeleň

Mohlo by Vás zaujímať...

Návody

Ako môžu spoločenské vedy prospieť životnému prostrediu?

Rozsah a zložitosť zmien životného prostredia si vyžaduje exaktné skúmanie prírodných vied. Klimatická zmena potrebuje vstupy z mnohých vedných disciplín, ale hybnou silou k riešeniam sú v zásade najmä spoločenské, ekonomické a politické vedy. Ako môžeme lepšie porozumieť súvislostiam spoločenských vied a klimatickej zmeny? A ako na danú tému pracovať na hodinách so študentmi?