Čo je dôležité pri presadzovaní financovania adaptácie miest a obcí na klimatické zmeny?

Na presadzovanie adaptačných opatrení v obciach, je dôležité rozvíjať schopnosť nachádzania zdrojov, žiadať o financovanie a rokovať o možnostiach rôznych finančných tokov – často aj paralelne. Tieto kroky vyžadujú ľudské zdroje a odborné znalosti, ktoré  sú často pre obce s menším počtom zamestnancov nedostupné. Obce môžu požiadať o pomoc a podporu regionálne, národné alebo na európske inštitúcie alebo organizácie neziskového sektora. Niektoré inštitúcie vrátane Európskej investičnej banky, zaviedli programy technickej pomoci.

Získanie pôžičiek predstavuje taktiež výzvu. Ak nie sú projekty financované z grantov, musia mať finančnú návratnosť. Žiadatelia o požičku musia preukázať že ich projekty sú technicky a finančne uskutočniteľné, majú potenciál pre finančný výnos, a že riadiaca organizácia má primeranú úroveň kompetencie. Nie všetky adaptačné opatrenia vytvárajú priamu finančnú návratnosť, najmä v krátkodobom horizonte.

Mestá, obce a menšie obce majú rôzne možnosti prispôsobenia sa klimatickým zmenám. Dokážu zvládnuť potenciálne škody spôsobené extrémnymi udalosťami, postupne zlepšovať ochranné opatrenia alebo zmeniť spôsob, akým je mesto vybudované a usporiadané. To všetko môžu byť zmysluplné spôsoby na dosiahnutie odolnosti voči zmene klímy. Pre vybratie najefektívnejšieho riešenia je potrebné urobiť ekonomickú analýzu rôznych možností zo širokého hľadiska trvalo udržateľného rozvoja obce ako celku predtým, ako sa začnú hľadať finančné prostriedky na špecifické opatrenia. Takýto prístup by mohol znížiť výšku finančných prostriedkov potrebných na adaptačné opatrenia.

Financovanie opatrení na transformáciu a klimatické opatrenia môžu byť niekedy ťažšie implementovateľné. Za opatrenia často zodpovedajú rôzne rezorty a organizácie vrátane vodného hospodárstva, dopravy, ochrany prírody či ochrany zdravia. Ak prevláda neochota spolupracovať naprieč odvetviami, pokus integrovať ďalšie adaptačné požiadavky môže čeliť odporu. Komplexná perspektíva integrovaného a dlhodobého mestského rozvoja a zohľadnenie obce ako celku môže viesť k nižším celkovým nákladom a mnohým ďalším výhodám. Preukázaním týchto viacnásobných výhod sa zvyšujú šance na získanie financovania. Tieto výhody sa často prejavia okamžite.

Niektoré „počiatočné zdroje“ môžu samosprávy získať  od ostatných verejných alebo súkromných subjektov či verejnosti. Tie môžu získať vo forme finančných alebo materiálnych zdrojov či formou plnenia služieb. 

Úspešnosť implementačných opatrení si vyžaduje viac, ako len finančné zdroje. Vyžaduje si to aj dostatočné povedomie a podporu rozhodovacích orgánov vo verejnom a súkromnom sektore, občanov a ďalšćh zainteresovaných strán.

Akú sú možné mechanizmy financovania adaptácie miest a obcí na klimatické zmeny?

1) Zdroje Európskej únie

2) Zdroje zo štátneho rozpočtu a rozpočtu samospráv 

3) Banky a iné finančné inštitúcie poskytujú pôžičky, alebo záruky, 

4) Súkromné inštitúcie vrátane nadácií, developerov, spoločností (najmä tých, ktoré čelia rizikám spôsobeným zmenou podnebia), majitelia domov a jednotlivcov, ktorí investujú do opatrení priamo alebo prostredníctvom crowdfundingu či zelených dlhopisov.

V mnohých prípadoch sú tieto zdroje kombinované napríklad formou verejno-súkromných partnerstiev, alebo zvyšovaním celkovej sumy rozpočtu poskytnutím prostriedkov mesta, alebo spolufinancovaním zo strany štátu.

Existujú aj adaptačné riešenia s minimálnymi finančnými nákladmi ako je napríklad prijímanie záväzných predpisov ako sú stavebné normy, normy pri vodnom hospodárstve či ochrane zdravia a prírody..

Čo hovoria príklady dobrej praxe z európskych miest a obcí?

Mestá a obce majú rôzne možnosti prispôsobenia sa zmene klímy. V závislosti na rozsahu a zložitosti výziev, ktorým čelia, môžu si zvoliť vyrovnať sa so škodami, spôsobenými udalosťami extrémneho počasia tak, že obnova bude súčasťou prístupu k manažmentu rizík prírodných katastrof, alebo že po kúskoch zlepšia efektivitu konvenčných ochranných opatrení, alebo že nájdu rôzne cesty riešenia problémov transformáciou toho, ako sú mestá budované a organizované. Posledná možnosť je silne prepojená na inováciu v širšom zmysle. Siaha za technologickú inováciu, zahŕňajúca aj sociálnu inováciu a rozvoj v špecifických doménach. Na niektoré opatrenia sú vysoké náklady, na iné nízke. Nech si mesto vyberie akékoľvek riešenie, musí nájsť spôsoby jeho implementácie a financovania.

V mnohých úspešných prípadoch financovania adaptačných opatrení európske mestá a obce kombinujú rôzne typy financovania z rôznych zdrojov v rôznych odvetviach a z rôznych vládnych úrovní. Často tieto zdroje neboli vyvinuté špeciálne na adaptačné opatrenia, ale pre odvetvia, ako je vodné hospodárstvo či revitalizácia miest, ale aj tak sa mohli použiť na adaptačné opatrenia a rozvoj a infraštruktúry odolnej voči zmene klímy, ktorá sa spája s týmito oblasťami.

Začlenenie otázok, týkajúcich sa prispôsobenia infraštruktúry a územného plánovania môžu byť úspešnou stratégiou. Ponúka spoločné výhody a synergie, ktoré nespôsobujú žiadne, alebo len obmedzené dodatočné náklady. Financovanie opatrení na transformáciu, ktoré menia spôsob budovania a organizácie mesta je typický prípad medzisektorovej spolupráce. Môže sa tiež stretnúť s prekážkami, keďže samotné opatrenia často potrebujú financovanie a podporu z iných sektorov vrátane vodohospodárstva, dopravy, ochrany prírody a zdravia. Rozvinutie ekonomického argumentu pre adaptáciu a jeho široké komunikovanie môžu výrazne v presadzovaní riešení pomôcť.

Široká účasť všetkých príslušných zainteresovaných strán, vrátane občanov, je kľúčom k umožneniu širšej akceptácie a transformačnej adaptácie. Napríklad zosúladenie s vývojármi projektov a investičných spoločností v počiatočnom štádiu zabezpečujú efektívne riešenia projektov rozvoja alebo obnovy miest. 

Štartovací kapitál vo forme podpory od samosprávy alebo z iných foriem financovania môže pomôcť dosiahnuť dynamiku implementácie riešení, zvýšiť kvalitu a rozsah plánov a pomôcť s ďalšími možnosťami financovania. Počiatočné verejné investície môžu využiť ďalšie súkromné investície a podporovať inovácie.

Akú kapacity potrebuje mesto alebo obec na zabezpečenie financovania adaptácie miest a obcí na klimatické zmeny?

Jedným z kľúčových faktorov pre pokrok v adaptačných opatreniach v mestách a obciach je vymedzenie personálnej a finančnej pekapacity na uchádzanie sa o  rôzne finančné toky a rokovania o nich. Vyžaduje si to ľudské zdroje a odborné znalosti, čo je problém najmä pre menšie obce, kde často dochádza k hromadeniiu rôznych ruhv úloh pre jedného zamestnanca. Niekoľko finančných orgánov a fundingových organizácií, vrátane európskych investičných bánk (EIB), programu LIFE EÚ a niektoré regionálne orgány, začali poskytovať služby budovania kapacít a technickej podpory na pomoc mestám pri aplikovaní na finančných schém.

Predpokladom pre úspešné získanie zdrojov financujúcimi inštitúciami je tzv. „financovateľnosť“ projektu. Každá financujúca organizácia stanovuje svoje vlastné kritériá financovania. Kritériami pre hodnotenie sú často technická a finančná životaschopnosť a makroekonomický alebo právny kontext. Finančné inštitúcie často hodnotia projekt priaznivo, ak je: 1. technicky spoľahlivý, 2. riadiaca organizácia má dostatočné kapacity na vykonávanie, 3. je značný sociálny alebo trhový dopyt, 4. má potenciál budúceho toku peňazí a 5. má dostatočný rozsah a zodpovedá inštitúcii, úverovej stratégií a cieľom.

Niektoré adaptačné projekty sú už podporené silnými argumentmi a prijímané bankami z dôvodu budúceho toku peňazí prameniacimi z finančných úspor v budúcnosti. 

Menšie obce čelia ešte väčšej výzve pri vytváraní financovateľných, alebo pre banky akceptovateľných projektov, z dôvodu malého rozsahu projektu. Môže to prekonať spolupráca s ostatnými (susednými) obcami spojením niekoľkých projektov, alebo u väčších obcí implementáciou väčších programov obnovy a rozvoja, v ktorých adaptácia je iba jedným z viacerých prvkov. 

Ako presvedčivo komunikovať a zdôvodniť financovanie adaptácie na klimatické zmeny?

Realizácia opatrení si vyžaduje viac ako finančné zdroje. Vyžaduje si tiež dostatočnú informovanosť a podporu medzi tvorcami rozhodnutí vo verejnom a súkromnom sektore a medzi občanmi a ďalšími zainteresovanými stranami. Stratégia alebo plán adaptácie, často pomáhajú zvyšovať takéto povedomie. Preklenujúca stratégia urbánneho rozvoja, alebo plán, ktorý, popri iných cieľoch urbánneho rozvoja zahŕňa aj adaptačné záujmy, môže pomôcť jasne definovať strategické smerovanie samosprávy a zvýšiť istotu u financujúcich partnerov, že finančné zdroje budú použité zodpovedne a udržateľne.  

Zdôraznenie mnohých výhod adaptačných opatrení naprieč rôznymi odvetviami, ktoré zahŕňajú znížené riziká, dlhšiu životnosť a väčšiu odolnosť infraštruktúry, čo vedie k dlhodobým výnosom, výhodám a  zvyšovaniu majetkových hodnôt, môže pomôcť mobilizovať financovanie z rôznych sektorových rozpočtov a zo súkromných zdrojov alebo neziskových organizácií. Je dôležité používať jazyk, ktorý hovorí o vízií, prioritách, potrebách aj obavách zainteresovaných strán, vrátane finančných inštitúcií.

Včasné a aktívne zapojenie zainteresovaných strán pomáha zabezpečiť širšie povedomie, účasť občanov pri vývoji kreatívnych riešení so širokou podporou; poskytuje tiež príležitosť na získanie finančných prostriedkov zo súkromných príspevkov, ako je crowdfunding alebo dary. Ďalej podporuje zdola nahor iniciatívy občanov, iniciatívy, ktoré často nevyžadujú akékoľvek ďalšie komunálne finančné zdroje,

Finančné úspory môžu byť ďalším hnacím motorom adaptácie. Komunikácia ako obec alebo spoločnosť môže znížiť jeho súčasné operačné alebo riadiace náklady prostredníctvom vykonávania adaptačných opatrení, môže povzbudiť prijatie adaptačných opatrení. Napríklad organizácia môže zabrániť škodám spôsobeným búrkou, alebo havárií, alebo znížiť spotrebu energie (napr. zelené strechy na chladenie a tepelnú izoláciu).

Takisto zviditeľnenie v rámci národných projektov a projektov EÚ buduje kapacitné a sieťové vzťahy a zvyšuje šancu zapojiť sa do podobných projektov či získať zdroje od investorov. 

Tagy

Adaptácia miest a obci
Financie a zdroje
Klimatická zmena
Návody

Mohlo by Vás zaujímať...

Návody

Ako využiť ekologické stavebné materiály namiesto betónu?

Rastúci podiel z tohto množstva odpadu sa recykluje a kompostuje, a čoraz menší podiel sa posiela na skládky. Tak, ako môžeme z biologického odpadu získať kvalitnú pôdu na pestovanie potravín, môžeme z rôzneho odpadu získať vzácny stavebný materiál pre náš domov ći záhradu. Odpad tak nemusí znamenať úplný koniec, ale môže sa stať začiatkom nového životného cyklu. Pri náhrade betónu na stavbe si tak dnes viete vybrať medzi prírodným alebo ekologickým riešením.